Bài 11 – Hướng dẫn sử dụng CKEditor cho ASP.NET MVC5Hướng dẫn làm đồ án web bằng ASP .NET MVC theo chuẩn của Đại Học Khoa Học Tự Nhiên.
►►Bài 11 – Hướng dẫn sử dụng CKEditor cho ASP.NET MVC
► Lập trình Web với ASP .NET MVC5:
► Subscribe CODE Edu Channel :
► CODE Edu Channel làm clip vì niềm vui và sự sẻ chia.
00:11 – Download ví dụ của CKEditor
10:50 – Viết chức năng thêm vào CSDL
14:25 – Chỉnh lại cấu trúc bảng cho hợp lý
15:40 – Save database.tt để phát sinh lại các lớp POCO
đã chỉnh sửa
16:00 – Sửa lại mã nguồn bị lỗi do thay đổi lớp POCO
20:40 – Bổ sung section scripts vào layout để có thể thêm
scripts từ view
21:40 – Thêm script từ CDN của CKEditor
22:19 – Chỉnh sửa phần noi_dung thành TextArea để có
thể sử dụng CKEditor
27:00 – Bổ sung thuộc tính [HtmlAllow] để cho phép nhận
dữ liệu là html vào trường noi_dung
31:40 – Sử dụng @Html.Raw để hiển thị được nội dung từ
html
33:20 – Tạo partial class bổ sung metadata cho partial
class mà T4 của PetaPoco phát sinh

Nguồn: https://hargabaru.net/

Xem thêm bài viết khác: https://hargabaru.net/meo-vat/

Leave a comment